Klauzula informacyjna dot. rekrutacji

Administrator

Administratorem Twoich danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Compass Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Olbrachta 94, 01 – 102 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000046167, REGON 010581199, NIP 5260207864

(dalej w treści zwana „Administrator” lub „Compass”).

 

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:

Compass Group Poland sp. z o.o.

Ul. Jana Olbrachta 94

01-102 Warszawa

Tel 22 463 44 00

e-mail: iodo@compass-group.pl

 

 1. Twoje dane osobowe jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o pracę, na które odpowiedziałaś/ odpowiedziałeś.
 2. W zakresie określonym w ust. 1 podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221  § 1 i 2 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej w treści „RODO”].

Jeżeli wyrazisz dobrowolną zgodę Twoje dane osobowe będą przetwarzane także:

 • w zakresie Twojego wizerunku tj. zdjęcia w CV (podstawa prawna: art. 221a § 1  i 3 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w zakresie innych danych osobowych niż danych, o których mowa w art. 221a § 1  Kodeksu pracy za wyjątkiem danych osobowych wskazanych w art. 10 RODO  (podstawa prawna: art. 221a § 1  i 3 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych np. danych biometrycznych (podstawa prawna: art. 221b § 1 Kodeksu pracy i art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
 • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Nadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO podstawą jest uzasadniony interes administratora, którym jest przeciwdziałanie i zapobieganie oszustwom oraz dochodzenia lub ochrona przed roszczeniami.

 

 

 

 1. W zakresie podstawy prawnej wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO Twoja zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy działu personalnego, kadra kierownicza, zarząd Administratora oraz upoważnione osoby, uczestniczące w procesie dotyczącym ubiegania się kandydatów o zatrudnienie.
 3. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji (ubiegania się o zatrudnienie) na dane stanowisko – maksymalnie przez 60 dni. Jeśli wyrazisz zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku przetwarzania danych dla celu uzasadnionego interesu administratora do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń.
 4. Podanie danych osobowych o których mowa w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3, i danych osobowych podanych w pkt. 4-6 Kodeksu pracy, o ile jest to niezbędne do wykonania pracy na danych stanowisku - jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji . Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku nie wpływa na proces rekrutacji na stanowisko, na które aktualnie aplikujesz. Podanie danych osobowych o których mowa w art. 221a § 1 i 3 Kodeksu pracy (zgoda dotycząca przetwarzania innych danych niż dane wskazane w art. 221a § 1 Kodeksu pracy) nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Ciebie w procesie ubiegania się o zatrudnienie lub stanowić podstawy do odmowy zatrudnienia (art. 221a § 2 Kodeksu pracy), Brak wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji nie wpływa na proces rekrutacji na stanowisko, na które aktualnie aplikujesz.
 5. Przysługuje Ci prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO), a także cofnięcia zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub 9 ust. 2 lit. a RODO) na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. Twoje dane nie będą przekazywane poza obszar EOG.
 7. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

 

Informacja o aplikacji

Składając CV wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Compass Group Poland danych osobowych zawartych w Twoim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę. Zgoda obejmuje wszystkie dane osobowe ujęte w Twoich dokumentach aplikacyjnych, również te które nie zostały wskazane w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa lub nie są niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej (np. Twoje zdjęcie, zainteresowania). Jeżeli nie chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie umieszczaj ich w swoich dokumentach. Dodatkowo prosimy o nieumieszczanie w dokumentach aplikacyjnych danych wrażliwych, to jest informacji o: Twoim stanie zdrowia, niepełnosprawnościach, poglądach politycznych lub religijnych oraz innych danych określonych w art. 9 RODO. Zgodnie z przepisami nie mamy podstawy do przetwarzania takich informacji o Tobie bez Twojej wyraźnej zgody lub gdy przepis nam na to nie pozwala. W związku z tym nie będziemy rozpatrywać aplikacji, które zawierają takie informacje, chyba, że wyrazisz na to odrębną zgodę.