Klauzula informacyjna dot. rekrutacji

Administrator

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest:

Compass Group Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Olbrachta 94, 01 – 102 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000046167, REGON 010581199, NIP 5260207864

(dalej w treści zwana „Administrator” lub „Compass”).

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem:

Compass Group Poland sp. z o.o.

Ul. Jana Olbrachta 94

01-102 Warszawa

Tel 22 463 44 00

e-mail: iodo@compass-group.pl

 1. Pana/Pani dane osobowe jako osoby ubiegającej się o zatrudnienie będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o pracę, na które Pan/Pani odpowiedziała.

2. W zakresie określonym w ust. 1 podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 221  § 1 i 2 Kodeksu Pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej w treści „RODO”]. Jeżeli wyrazi Pan/Pani  dobrowolną zgodę Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane także:

  • w zakresie Pana/Pani wizerunku zdjęcia w CV (podstawa prawna: art. 221a § 1  i 3 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w zakresie innych danych osobowych niż danych, o których mowa w art. 221a § 1  Kodeksu pracy za wyjątkiem danych osobowych wskazanych w art. 9 i 10 RODO  (podstawa prawna: art. 221a § 1  i 3 Kodeksu pracy w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
  • w zakresie szczególnych kategorii danych osobowych np. danych biometrycznych (podstawa prawna: art. 221b § 1 Kodeksu pracy i art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  • w celu prowadzenia przyszłych rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Nadto na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO podstawą jest uzasadniony interes administratora, którym jest przeciwdziałanie i zapobieganie oszustwom oraz dochodzenia lub ochrona przed roszczeniami.

3. W zakresie podstawy prawnej wynikającej z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit a RODO Pana/Pani zgoda może zostać odwołana w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

4. Administrator będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Administratora. Ponadto, Administrator będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji (ubiegania się o zatrudnienie) na dane stanowisko – maksymalnie przez 60 dni. Jeśli wyraził Pan/Pani zgodę na wykorzystanie danych osobowych w celu przyszłych rekrutacji, dane będą przechowywane i przetwarzane przez czas nie dłuższy niż 6 miesięcy. W razie cofnięcia zgody na przyszłe rekrutacje lub wykorzystanie wizerunku dane te zostaną niezwłocznie usunięte. W przypadku przetwarzania danych dla celu uzasadnionego interesu administratora do czasu wniesienia przez Pana/Panią sprzeciwu lub przedawnienia roszczeń.

6. Podanie danych osobowych o których mowa w art. 221 § 1 pkt. 1 – 3, i danych osobowych podanych w pkt. 4-6 Kodeksu pracy, o ile jest to niezbędne do wykonania pracy na danych stanowisku - jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji . Brak wyrażenia zgody na przetwarzanie wizerunku nie wpływa na proces rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aktualnie aplikuje. Podanie danych osobowych o których mowa w art. 221a § 1 i 3 Kodeksu pracy (zgoda dotycząca przetwarzania innych danych niż dane wskazane w art. 221a § 1 Kodeksu pracy) nie może być podstawą niekorzystnego traktowania Pana/Pani w procesie ubiegania się o zatrudnienie lub stanowić podstawy do odmowy zatrudnienia (art. 221a § 2 Kodeksu pracy). Brak wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji nie wpływa na proces rekrutacji na stanowisko, na które Pan/Pani aktualnie aplikuje.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO), a także cofnięcia zgody (w przypadku przetwarzania na podstawie art. 6 ust. 1 lit a lub 9 ust. 2 lit. a RODO) na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Panu/Pani także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy RODO.

8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza obszar EOG lub do organizacji międzynarodowych.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.

OK Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności i polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookies w Twojej przeglądarce.