Polityka prywatności

COMPASS GROUP POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (dalej jako: Compass Group)

Compass Group przywiązuje szczególną wagę do prywatności i jej ochrony. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) weszło w życie 25 maja 2018 r. Rozporządzenie to ma uniwersalne zastosowanie w Europie i zapewnia dodatkową ochronę jednej z najważniejszych podstawowych wolności: - poszanowania prywatności.

Polityka prywatności Compass Group ma na celu zapewnienie niezbędnych wyjaśnień w zakresie skutecznego wdrożenia RODO, w szczególności w odniesieniu do użytkowania strony internetowej.

Dane osobowe

Dane osobowe obejmują wszystkie informacje dotyczące osoby, na podstawie której dana osoba może zostać bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana.

Zobowiązanie Compass Group

 1. Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem, w sposób odpowiedni i przejrzysty.
 2. Twoje dane osobowe są gromadzone dla konkretnych, wyraźnie określonych i uzasadnionych celów.
 3. Twoje dane osobowe są adekwatne, istotne i ograniczone do tego, co jest niezbędne do celów, dla których są przetwarzane.
 4. Twoje dane osobowe są dokładne i aktualizowane w razie potrzeby.
 5. Twoje dane osobowe nie będą przechowywane dłużej niż jest to wymagane do osiągnięcia celów, dla których są przetwarzane.
 6. Podjęto odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania ochrony Państwa danych osobowych.

Korzystanie z witryny

Możesz korzystać ze strony Compass Group, nie ujawniając swojej tożsamości.

Strona korzysta z plików cookies, które pozwalają nam uzyskać informacje dotyczące wyłącznie korzystania z witryny. Więcej informacji o używaniu plików cookie można znaleźć w naszych odrębnych zasadach dotyczących plików cookies.

Jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane przez Compass Group i do jakich celów?

Kiedy korzystasz z formularza kontaktowego na stronie internetowej lub przez e-narzędzie, zostaniesz poproszony o podanie danych osobowych dla Compass Group.

Korzystając z tych usług, wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych, które przekazałeś. Więcej informacji na temat rodzaju żądanych danych i celu, w jakim są przetwarzane, można znaleźć w naszej odrębnej polityce prywatności dotyczącej formularza kontaktowego i korzystania z e-narzędzia.

Jednakże Compass Group nie będzie wykorzystywać danych osobowych do marketingu bezpośredniego lub profilowania.

Przechowywanie danych osobowych

Uzyskane dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany do osiągnięcia celów, dla których zostały zgromadzone. Compass Group ma również specjalną politykę przechowywania w tym zakresie, która różni się w zależności od rodzaju i charakteru pozyskanych danych.

Przekazywanie danych stronom trzecim

Compass Group może przesyłać lub udostępniać dane osobowe innym firmom, jeśli wymaga tego cel przetwarzania lub powinien być wymagany przez prawo lub przepisy. W zakresie, w jakim dane te są udostępniane stronom trzecim lub dostawcom, zostaną podjęte kroki w celu zapewnienia wystarczającej ochrony Twoich danych osobowych. Współpraca z zewnętrznymi firmami lub dostawcami odbywa się tylko w takim zakresie, w jakim strony działają zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi prywatności i ochrony danych.

Twoje prawa

 • Użytkownik jest zawsze uprawniony do uzyskania informacji od Compass Group na temat danych osobowych, które były lub są przetwarzane.
 • W każdej chwili możesz poprosić o dostęp do konkretnych informacji dotyczących przetwarzania twoich danych.
 • Masz prawo do poprawienia swoich danych tam, gdzie dane osobowe okazały się nieprawidłowe lub niekompletne.
 • Możesz również poprosić o przesłanie danych.
 • Jesteś również zawsze uprawniony do zażądania usunięcia danych osobowych lub zastosowania ograniczonego przetwarzania danych.
 • Wreszcie, masz prawo żądać zakończenia przetwarzania danych.
 • Jako osoba, której dane dotyczą, zawsze możesz wnieść skargę do odpowiedniego organu nadzorczego. W Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: https://uodo.gov.pl/.

 

Bezpieczeństwo danych osobowych i naruszenia danych

Compass Group jest odpowiedzialne za przetwarzanie Twoich danych osobowych i dlatego spółka podjęła niezbędne kroki w zakresie bezpieczeństwa i poufności. Zostały podjęte odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności. Ponadto współpracujemy tylko z procesorami, którzy są w stanie zapewnić wystarczające gwarancje w zakresie technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa. Compass Group regularnie przeprowadza audyty wewnętrzne i zewnętrzne dotyczące skutecznej zgodności z tymi środkami.

Inspektor ochrony danych (IOD)

Jako administrator danych osobowych, Compass Group odpowiada za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z inspektorem ochrony danych w Compass Group:

e-mailem: iodo@compass-group.pl

telefon: 22 463 44 00

drogą pocztową: Compass Group Poland Sp. z o. o.

ul. Jana Olbrachta 94

01-102 Warszawa

Polska